Algemene dienstverleningsvoorwaarden

Home Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap ERVOPRO B.V. , deels handelend onder de handelsnaam Tafeldeco ,

gevestigd te Apeldoorn

gedeponeerd op 22 december 2006

bij de griffie van de rechtbank te Zutphen

onder nummer 50/2006

Artikel 1; Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Ervopro B.V., hierna te noemen: Ervopro, en een opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 2; Offertes; opdrachten

2.1       De door Ervopro uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ervopro is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever door Ervopro schriftelijk wordt bevestigd, of indien Ervopro met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

2.2       Ervopro is slechts aan een door opdrachtgever gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Ervopro schriftelijk is bevestigd.

2.3       Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 3; Uitvoering van de overeenkomst

3.1       Ervopro zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2       Ervopro kan de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.3       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Ervopro aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ervopro worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Ervopro zijn verstrekt, heeft hij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4       Ervopro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.5       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ervopro de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4; Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1       De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2       Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Ervopro derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5; Wijziging van de overeenkomst

5.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Ervopro is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

5.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ervopro zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3       Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ervopro opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal hij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.4       In afwijking van lid 3 zal Ervopro geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6; Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7; Opzegging

7.1       Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste vijf dagen in acht te nemen.

7.2       In geval van tussentijdse opzegging door Ervopro heeft Ervopro, naast vergoeding van gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 BW met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging. In geval van tussentijdse opzegging door opdrachtgever heeft Ervopro, naast vergoeding van gemaakte kosten, recht op het volle loon als bedoeld in artikel 7:411 B.V.

Artikel 8; Ontbinding

8.1       De vorderingen van Ervopro op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Ervopro omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Ervopro opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever;
 • indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.8.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Ervopro zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ervopro bevoegd de overeenkomst te ontbinden.Artikel 9; Gebreken; klachttermijnen9.2       Indien een klacht gegrond is zal Ervopro de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar en aannemelijk te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ervopro slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.Artikel 10; Honorarium10.2     Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.10.4     Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.10.6     Ervopro is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Deze opzegging dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden.Artikel 11; Betaling11.2     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 12.1     Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:            ‑           over het meerdere tot € 5.900,-                                            10%            ‑           over het meerdere tot € 58.990,-                              5%Indien Ervopro aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodza­kelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 13.1     Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat Ervopro jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.13.3     Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ervopro beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van Ervopro verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.13.5     Bij het inschakelen van derden zal Ervopro steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ervopro is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk13.7     Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Ervopro tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een gerechtelijke procedure tegen Ervopro is gestart.  14.1     Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Ervopro zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ervopro opgeschort.14.3     Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ervopro opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ervopro niet mogelijk is, langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.14.5     Ervopro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verbintenis had moeten nakomen.Artikel 15; Geschilbeslechting Op elke overeenkomst tussen Ervopro en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • Artikel 16; Toepasselijk recht
 • In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Ervopro, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zutphen. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ervopro blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 •  
 • 14.4     Indien Ervopro bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • 14.2     Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; overheidsmaatregelen, waaronder importheffingen en/of importverboden en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan Ervopro voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.
 • Artikel 14; Overmacht
 • 13.8     De in deze voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Ervopro of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • 13.6     De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval Ervopro aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Ervopro bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.
 • 13.4     Ervopro is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 • 13.2     De aansprakelijkheid van Ervopro is, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • Artikel 13; Aansprakelijkheid
 • 12.2     Opdrachtgever is jegens Ervopro de door Ervopro gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Ervopro en opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan waarbij opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
 •             ‑           over het meerdere                                                     3%
 •             ‑           over het meerdere tot € 14.748,-                              8%
 •             ‑           over de eerste € 2.950,-                                            15%
 • Artikel 12; Incassokosten
 • 11.3     Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 11.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, indien van toepassing, de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a B.W.
 • 10.5     Ervopro is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 10.3     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Ervopro geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Tarieven zijn exclusief BTW
 • 10.1     Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 • 9.1       Klachten over verrichte werkzaamheden en over verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de betreffende declaratie(s) schriftelijk te worden gemeld aan Ervopro.
 •             In genoemde gevallen is Ervopro bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Ervopro geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Ervopro toekomende rechten.

ARTIKEL 17; VERTALINGEN

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 18; Wijziging van de voorwaarden

Ervopro is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Bezoekadres

Halstraat 30
7321 AH Apeldoorn
Nederland

Klantenservice